SHIXIANGSPACE
ZHAO DAJUN:HOLY MOUNTAIN
exh_hostShixiang space
exh_plotterLi Dajun
exh_time2019.05.10-06.10
exh_addressGiri Beijing International art zone E1/E2/E3